Training handhavers

De laatste jaren is er een toename van het aantal handhavers die – veelal op gemeentelijk niveau – worden ingezet om in de ‘openbare ruimte’ de orde te handhaven. Steeds vaker hebben deze de handhavers als BOA (beperkte) opsporingsbevoegdheid en mogen zij ook een proces-verbaal uitschrijven voor bepaalde overtredingen. Tevens is er sprake van een toename van wijkbeheerders/wijkregisseurs die namens de gemeente verantwoordelijk zijn voor tal van taken in het kader van sociaal maatschappelijk welzijn, maar ook in het kader van leefbaarheid en veiligheid.
Door de toegenomen werkdruk bij de politie zie je een ‘verschuiving’ van werkzaamheden en er worden steeds meer toezichthoudende taken uitgevoerd binnen de gehele gemeente waarvoor men is aangesteld. Er zijn steeds meer gemeentes die hun handhavers BOA actief als ‘wijkhandhavers’ inzetten. Dit betekent dat men actief is in een bepaalde wijk binnen de gemeente. Het heeft zéér sterke overeenkomsten met de taak van een wijkagent. Dit betekent dat er steeds meer van een ‘handhaver’ verwacht wordt. Er is sprake van een multiculturele samenleving en dat vergt wel enige kennis, want hoe acteer je als ‘professional’ in zo’n omgeving, of wat zijn signalen van ………………

Medewerkers van de afdeling Handhaving, of (particuliere) beveiligers zijn de visitekaartjes van de betreffende organisatie. Het spreekt voor zich dat men ook zodanig acteert, maar dan moet men wel beschikken over de juiste kennis en vaardigheden.
Vanuit onze expertise kunnen wij opdrachtgevers hierbij ondersteunen zodat men over wijkbeheerders, handhavers en/of BOA’s beschikt die over de vereiste vaardigheden beschikken.

Ons aanbod

Om deze professionals nog beter te laten acteren verzorgen wij een interactieve meerdaagse maatwerk training, welke geheel volgens de wensen van de opdrachtgever wordt ingevuld. Het is daarbij essentieel om bij de professionals na te gaan waar de behoefte ligt, zodat de training daar volledig op afgestemd kan worden. Wij werken hierbij volgens ons stappenplan.
De werkzaamheden die door deze professionals moeten worden verricht, worden steeds complexer.  De samenleving is veel assertiever en dat betekent dat er soms (ongewenste) discussie ontstaan.
Het is essentieel dat ook deze professionals over voldoende kennis beschikken om het goede gesprek aan te kunnen gaan.

Iedereen kent de voorbeelden waarbij een situatie escaleerde. Vervelende is dat alles wordt opgenomen en enkele minuten later te zien is op één van de sociale fora.

De wijze waarop jij communiceert is het beste wapen. 

Onze bijeenkomsten/trainingen zijn vooral praktijkgericht en moeten er toe leiden dat uw optreden – zeker voor u – veiliger voelt.

Kennis is “macht”

Tijdens de meerdaagse training behandelen we een aantal vaste thema's.

Tijdens deze meerdaagse training behandelen we een aantal vaste thema’s. 

Daarnaast heeft u uiteraard de mogelijkheid om ook een van de optionele bijeenkomsten te organiseren.

Maatwerk

In nagenoeg alle gevallen bespreken wij vooraf wat de wensen, maar ook de doelstellingen van de opdrachtgever zijn. Hierdoor zijn we in staat om een bijeenkomst te organiseren die voldoet aan uw ambitie.

In onderstaand schema staan de thema’s welke wij voor u kunnen verzorgen.

In diverse onderdelen van de samenleving vindt intensief interculturele communicatie plaats. Denk hierbij aan die van de zorg-, dienst- en hulpverlening, zoals gemeentelijke instellingen en instellingen voor maatschappelijk werk, politie, scholen en de gezondheidszorg. De aanwezigheid van relatief grote aantallen leden van etnische minderheidsgroepen in Nederland confronteert medewerkers van deze instanties dagelijks met hulpvragen die in zekere zin verschillen van die van autochtonen. Zowel hulpverleners als cliënten blijven meestal zitten met vragen als:

 • Wat bedoelt hij/zij met deze opmerking, of met deze vraag?
 • Ziet hij/zij mij wel voor volwaardig aan?
 • Vertelt hij/zij mij wel de waarheid en klopt dit wel?
 • Heeft hij/zij mij alles verteld en houdt hij/zij niets achter?

In het algemeen gaat men er vanuit dat de invloed van cultuur, presentatie en fundering van hun hulpvragen en de gesuggereerde oplossingen groot is. De praktijk laat echter zien dat professionals van dergelijke instellingen veelal onvoldoende toegerust zijn met de (interculturele) deskundigheid die nodig is om adequaat hulp te bieden aan leden van deze etnische minderheidsgroepen. In veel gevallen “denkt, handelt en adviseert” men vanuit het eigen referentiekader, hetgeen de “kwaliteit” – met de beste bedoelingen – in sommige gevallen ernstig kan verstoren. Denk bijvoorbeeld aan de “zedelijke eer” die binnen veel culturen nog aanwezig is. Door hier rekening mee te houden kun je veel weerstanden voorkomen.

Duur:

1 dag

Aantal deelnemers:

15 – 20 deelnemers

Tijdens het college leren deelnemers hoe ze signalen van radicalisering en terrorisme kunnen herkennen, hoe zij deze signalen kunnen duiden en hoe zij – indien nodig – op de juiste manier kunnen handelen.

Wat is de doelgroep en wat wordt er behandeld?

De training is bedoeld voor professionals die hun kennis willen vergroten en leren hoe te handelen indien men geconfronteerd wordt met signalen van radicalisering en/of terreur.

Het college geeft verdieping in de achtergronden van radicalisering, jihadisme en diversiteit. Daarnaast worden u tools aangereikt over mogelijke handelingsperspectieven, de aanpak, preventie en bestrijding van radicalisering. Tijdens het college wordt er veel aandacht geschonken aan de noodzaak van ketensamenwerking op dit thema.

Na het volgen van het college zijn deelnemers:

 • Bekend met het proces van radicalisering
 • Bekend met de verschillende definities rondom dit thema
 • Weet u hoe te handelen als u geconfronteerd wordt met een signaal en met welke relevante partners uw dienst samen dient te werken
 • Bent u bekend met de afgesproken processen die gelden voor uw organisatie
 • In staat het “goede” gesprek te voeren met een persoon die mogelijk dreigt te radicaliseren of een gederadicaliseerde
 • Te reflecteren op uw eigen houding en rol v.w.b. dit thema

Duur:

1 dag

Trainer

Deze training wordt verzorgd door een ervaren trainer die zéér ruime ervaring heeft op dit thema.

Aantal deelnemers

15 – 20 deelnemers

Bijzonderheden

Het beheersen van de Engelse taal is aan te bevelen.
Tijdens de diverse presentaties worden soms schokkende beelden vertoond.

Wijken worden steeds diverser qua bewoners. In elke wijk kan er sprake ijn van relationele problemen die in sommige gevallen kunnen escaleren en er sprake is van “Huiselijk Geweld.
Er zijn voldoende protocollen om dit soort signalen op te pakken.
Soms zijn er situatie waarbij de culturele afkomst een rol speelt. In bepaalde ‘eer- of schaamte’ culturen kan dit ook escaleren, maar de gevolgen kunnen veel ernstiger zijn.

Tijdens deze bijeenkomst krijgen de deelnemers meer informatie over de “ik” en “wij” culturen. Met name in de “wij” (familie) culturen is het belangrijk om zich op een bepaalde wijze te gedragen. Als men zich niet houdt aan deze ongeschreven regels kan dit (ernstige) consequenties hebben.

Onderwerpen die kort worden behandeld zijn onder andere;

 • Cultureel Gerelateerd Geweld
 • Uithuwelijking
 • Huwelijksdwang
 • Normen en waarden, wat kan wel en wat vooral niet.

Duur

1 dag

Aantal deelnemers

15 – 20 deelnemers

Gebruik van Sociale Media is niet meer weg te denken uit de huidige samenleving. Nagenoeg alles wordt gedeeld via één van de sociale netwerken, zoals Twitter, Facebook, Instagram, Facebook etc.

Deze sociale netwerken kun je ook uitstekend inzetten tijdens je reguliere werk. Het werk veelal naar twee kanten toe. Je deelt informatie over jouw werkzaamheden met je volgers, maar je kunt ook je volgers om informatie vragen. Dit werkt uitstekend.

Duur

Dagdeel. 
Tijdens de training wordt dit onderwerp in een dagdeel behandeld en worden de voor- en nadelen met onze deelnemers besproken.

Opmerking

Uiteraard wordt in het voorgesprek met de opdrachtgever besproken of het gaan werken met sociale netwerken als een meerwaarde wordt gezien en of de opdrachtgever de keuze maakt om hier daadwerkelijk mee te gaan werken.

Leren ‘aanlopen’ en het maken van verbinding met andere culturen/jongeren. Dit is essentieel omdat een goede verbinding een herkenbare meerwaarde is voor de professional. Als er een goede band is ‘deelt men vaker relevante informatie’, alleen deze band moet je opbouwen en vooral weten op welke wijze je dit moet doen.

Tijdens deze interactieve bijeenkomst wordt er actief gewerkt in het leggen van ‘verbinding’, waarbij de deelnemers de theoretische vaardigheden in de praktijk kunnen brengen.

Duur:

Sterk afhankelijk van de grootte van de groep, alsmede het gewenste eindresultaat.
Minimale praktijk duur 1 dag, waarbij een klein aantal deelnemers in hun wijk dit kunnen laten zien/kunnen oefenen.

Opmerking:

Om dit optimaal te organiseren dient er voor deze praktijk oefening geïnvesteerd te worden in een gedegen voorbereiding. Hierbij zullen we de gewenste resultaten vanuit de opdrachtgever vertalen naar praktische opdrachten. Er zal van tevoren overleg met diverse partijen dienen plaats te vinden enerzijds om medewerking te verkrijgen in een praktijkoefening en anderzijds in het voorbereiden van structurele verbinding met ‘bondgenoten’.

Certificaat van deelname

Alle deelnemers die de theoretische training hebben gevolgd, krijgen aan het eind van deze bijeenkomsten een certificaat van deelname.

Aanvraagformulier

Indien u meer informatie wenst kunt u onderstaand formulier insturen. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk met u contact op.

[ufb form_id=”9″]

Lettertype formaat aanpassen